pkhardware

เหล็กฉากเจาะรูทำชั้น

เหล็กฉากเจาะรู

 

 

สเปคและน้ำหนักโดยประมาณ

เหล็กฉากรูชนิดด้านเท่า สเปคตามร้านก่อสร้าง ขนาด1.5"x1.5" ความยาว3เมตร (เหล็กไม่เต็ม)
1.8 มิล (ธรรมดา) (น้ำหนัก20.5-21กิโลกรัม/10เส้น)
2.0 มิล (ธรรมดา) (น้ำหนัก24-25กิโลกรัม/10เส้น)

เหล็กฉากรูชนิดด้านเท่า สเปค มอก. ขนาด1.5"x1.5" ความยาว3เมตร 
2.0 มิล (เต็ม) (น้ำหนัก28-29กิโลกรัม/10เส้น)

เหล็กฉากรูชนิดด้านไม่เท่า เหล็กฉากหน้าใหญ่ สเปค มอก. ขนาด 2.1/4"x1.5" ความยาว3เมตร
2.0 มิล (เต็ม) (น้ำหนัก36กิโลกรัม/10เส้น)