pkhardware

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและการทำงานของพนักงานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมมุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

เราจะเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

We are No.1 in the customer’s mind.

เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งและจัดจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม รวมถึงการให้บริการลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงที่สุด (Right Goods & Best Services) ปัจจุบันทางห้างฯ มีสินค้าสำหรับให้บริการลูกค้ามากกว่า 5,000 รายการ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ตราอัศวิน (KNIGHT) MAXTECH และสินค้าตรานกนางแอ่น ทางห้างฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีราคาที่ประหยัดลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ และส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ประวัติความเป็นมา


P.K. HARDWARE CENTER เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยคุณวิโรจน์ ภัทจารีสกุล(เฮียปิ๊ก) มีความคิดที่จะขยายธุรกิจในส่วนของการค้าส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจากเดิมที่ทำธุรกิจทางบ้าน ชื่อร้านโค้วฮุ่งเซ้งโลหะภัณฑ์ทำการค้าปลีกค้าวัสดุก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ มากว่า 50 ปี เป็นการต่อยอดธุรกิจเนื่องจากมีพื้นฐาน และความคลุกคลีกับสินค้าทำให้มีความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า ประกอบกับประสบการณ์ทางการขาย ปัจจุบันทางห้างฯมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจค้าส่ง จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องเหล็ก วัสดุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรม และมีบริการจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

สถานที่ตั้งของกิจการ


สำนักงานใหญ่ : ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
คลังสินค้า : ซอยสุนทร 7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150